• IT Caspersky Co.,Ltd

    Windows 7

    Create User Windows 7

    1024 545 IT Support,IT Outsource,วางระบบ Network,วางระบบแลน

    ขั้นตอนการสร้างยูสเซอร์ Windows 7 ( Create User Windows 7 ) Create User Windows 7 เพื่อแบ่งการใช้งานต่างๆในเครื่องอย่างเช่น มีคนต้องการใช้คอมพิวเตอร์ของเราแต่ไม่อยากให้ลง Program ต่างๆได้ เราก็จะสร้าง Local User ขึ้นมาเพื่อให้เข้าใช้งานใน User นั้นๆหรือนำไปใช้กับการที่เราจะแชร์ไฟล์ กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ได้ เรามาดูวิธีการ Create User Windows 7 กันเลย 1.…

    read more